Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Телефонски именик

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Ул. Битолска, бр.8, 7240 Демир Хисар

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e – mail:

demirhisar@demirhisar.gov.mk

opstinademirhisar@yahoo.com

ГРАДОНАЧАЛНИК

НИКОЛА НАЈДОВСКИ

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail:

gradonacalnik@demirhisar.gov.mk

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА

prasanje.sovet@demirhisar.gov.mk

СОВЕТНИЦИ

Аце Јанкуловски 
Марина Димитријовска 
Сандра Пејковска
Сашо Михајловски 
Валентин Несторовски 
Даниела Давидевска
Филип Ангелевски 
Јордан Кромидаровски 
Љупчо Најдовски (претседател)
Магдалена Вељановска
Јасмина Јовановска

АДМИНИСТРАЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител: ___________________________

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител: М-р Влатко Станковски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: stankovskiv@yahoo.com

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: 

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: 

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Мише Милошевски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: misedh@t-home.mk

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

Раководител: Сузана Цуцуловска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: cuculoskas@yahoo.com

.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Командир: Васко Илиевски

Телефон: 193

047 552 993

 .

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Раководител: м-р Игор Дамјаноски

email: igor.damjanoski@demirhisar.gov.mk

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Раководител: Валентина Павловска

email: opstinademirhisar@yahoo.com

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

.

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА

Телефон: 047 276 177 и 192

Телефон: 

E-mail: 

 Началник: 

.

ЗДРАВСТВЕН ДОМ

Tелефон: 047 276 144, 047 276 244, 047 276 211

Факс: 047 276 144

Е- mailzdravstvendom_dh@yahoo.com

mstanojoska@yahoo.com

070 395 478

web: www.zdrdomdh.org.mk

Директор: Д-р Маргарета Станојоска Калевска

.

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА

Телефони: 047 208 665 и 047 276 611 

Факс: 047 276 361

E-mail:  psihboldh@t-home.mk

Web: www.psihijatriskadh.mk

Директор: Ивана Кочовска

.

 ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 331,

E – mail:

www.gdelcevdh.schools.edu.mk

Директор: Валентина Димоска

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЖВАН

Телефон: (+389) (0) 47 271 501

 071 237 642

071 235 983

E-mail:

Директор: Никола Крстевски

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ СМИЛЕВО

Телефон: 047 274 507

E-mail:

Директор: Мирјана Кондинска

.

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 431

Факс: (+389) (0) 47 276 711

E – mail:

Web: www.kpmisirkov.edu.mk

Директор: Маја Лозановска

.

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 141

 070 544 550

E-mail:

Директор: Андријана Цветковска

.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛЕЦ“

Телефон: (+389) (0) 47 277 577

078 358 327

Факс: (+389) (0) 47 277 578

E-mail: jkpkomunalec@gmail.com

Директор: Гоце Мицковски

.

ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИЛИНДЕН“

Телефон: (+389) (0) 47 275 166

        E-mail: domnakulturailinden@yahoo.com

Директор: Славче Велјановски

.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

Телефон: (+389) (0) 47 276 751

E-mail: jucsrDemirHisar@mtsp.gov.mk

Директор: Билјана Цветановска

.

ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ

ПОДРУЖНИЦА ШУМСКО СТОПАНСТВО „БИГЛА“

Телефони: (+389) (0) 47 276 971 и 276 533

076 485 505

E-mail:   ilce_trencevski@hotmail.com

Директор: Илче Тренчевски

.

ВЛАДИНИ ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ, ОДДЕЛЕНИЈА, АГЕНЦИИ

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Телефон: (+389) (0) 47 276 511

Раководител: 

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Телефон: (+389) (0) 47 276 441

Раководител: Проф. д-р Мендо Солунчевски

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Телефон: (+389) (0) 47 276 329

E-mail:  

Овластен потписник: Влатко Крстевски

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

ДРЖАВНА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Телефон: (+389) (0) 47 276 977

E-mail: dpidhisar@gmail.com

Раководител: 

.

ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 355

E-mail: info@avrm.gov.mk

Раководител: Наташа Ѓорѓиоска Анчов 

.

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ – ШАЛТЕР

Телефон: (+389) (0) 47 276 651 И 276 911

E-mail: ujp@gov.mk  

.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Телeфон: (+389) (0) 47 276 441 

E-mail:  demirhisar@dzs.gov.mk

Овластен потписник: 

.

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Телефон: (+389) (0) 2 3249 020

E-mail: rcukdemirhisar@cuk.gov.mk

Раководител: 

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 803

076 726 161

Раководител: Николче Думовски

.

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗАМЈОДЕЛСТВОТО

Телефон: (+389) (0) 47 276 122

Раководител: Зоран Младеновски

.

ФОНД ЗА ПИОМ

Телефон: (+389) (0) 47 276 437, 047 276 319

Web: www.piom.com.mk

Раководител: 

.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 744

071 – 372 – 010

E-mail:   KarolinaC@fzo.org.mk

Раководител: Каролина Чорбевска

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИМОТНО – ПРАВНИ ОДНОСИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 911

Раководител: 

.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА – Канцеларија Демир Хисар

Одговорно лице: Кире Михајловски

Моб.тел.: 075 451 468

тел.: 047 226 105

E-mail: kmihajlovski@sec.mk

.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател: М-р Благојче Брсаковски

Мобилен: 075 415 710

E-mailbrsakovski@gmail.com

demirhisar@sec.mk

.

Јавно Претпријатие ДЕХИ ТРАНС, Демир Хисар

Директор: Александар Чорбевски

Телефон: 078 276 680

E-mail: jpdehitrans@gmail.com

Skip to content