Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

19-та Седница на Совет на Општина Демир Хисар

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 19-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 30.01.2023 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот во Салата за состаноци во Домот на пензионерите  Демир Хисар

-Усвојување на записник од 17-та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од 18-та седница на Совет на општина Демир Хисар

-Усвојување на записник од Итна седница на Совет на општина демир Хисар одржана на 17.01.2023 година

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1.  Донесување на Одлука за редовно ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Демир Хисар од сите ризици и опасности.
  2. Донесување на Одлука за усвојување на Годишниот извештај за остварувањето на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер во Општина демир Хисар за 2022 година.
  3. Усвојување на Завршна сметка на ЈП „ДЕХИ ТРАНС” Демир Хисар за 2022 година.
  4. Усвојуавње на Програма на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар за 2023 година.
  5. Донесување на решение за давање согласност на Статутот на ЈКП „Комуналец” Демир Хисар.
  6. Усвојување на извештај за работа на Советот на општина Демир Хисар за 2022 година.
  7. Предлози и прашања.     

Ве молиме за задолжително присуство, а за евентуално отсуство јавете се на телефоните 047 552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

Бр.17- 90/1                                          Совет на општина Демир Хисар

23.01.2023година                                                       Претседател,

Демир Хисар                                                           Љупчо Најдовски

Skip to content