Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Органограм

Градоначалникот раководи со општинската администрација. Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот, по предлог на Градоначалникот.

Општинската администрација е организирана по одделенија.

Skip to content