Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Контакти на вработените

file_1697099955285

КОНТАКТИ НА ВРАБОТЕНИ ВО ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ЗАКЛУЧНО СО ОКТОМВРИ 2023

р.б.

Име и презиме

Степен на образование

Назив на работно место

Сектор/одделение

Службен телефон/емаил

1

НИКОЛА НАЈДОВСКИ

Магистер

Градоначалник

/

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

2

ПРАЗНО

/

Секретар

/

/

3

ПРАЗНО

/

Раководител на сектор за општи и прави работи и финансиски

прашања

Сектор за општи и правни работи и финансиски

прашања

/

4

ПРАЗНО

/

Раководител на одделение за општи и правни работи

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за

општи и правни работи

/

5

ПРАЗНО

/

Советник за заштита и

спасување и кризни состојби

Сектор за општи и правни работи и финансиски

прашања/Одделение за општи и правни работи

/

6

АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОВСКА

Високо

Помлад соработник за нормативно правни работи

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за

општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

7

ВИОЛЕТА ПАЈКОВСКА

Вишо

Самостоен референт за

административни работи за

седници на Советот и работните тела

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за

општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

8

ЛИЛА ДОЈЧИНОВСКА

Средно

Самостоен референт технички секретар на Градоначалникот

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за

општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


9

КЕТИ МИТРЕВСКА

Високо

Помлад соработник за архивско работење

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

10

ДАНИЕЛ СТАНОЈОСКИ

Средно

Помлад референт за еднакви можности на жените и мажите

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

11

АЛЕКСАНДАР ПЕЈКОВСКИ

Високо

Помлад референт координатор на активностиет на градоначалникот

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

12

РОЗА СТОЈКОВСКА

Средно

Координатор на достава курир

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

13

ОЛИВЕР ПЕТРОВСКИ

Средно

Возач

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

14

ДАНИЕЛ МУЗОСКИ

Средно

Возач

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


15

ДАРКО ПЕТКОСКИ

Средно

Котлар – хаус мајстор

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

16

МИТО МОМИРОСКИ

Основно

Портир

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

17

АЦО РАЛЕСКИ

Вишо

Инжинер за одржување на опремата

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

18

ДАРКО АНГЕЛЕВСКИ

Средно

Работник за одржување на опремата

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

19

ДРАГЕ КОТЕВСКИ

Основно

Хигиеничар

Сектор за општи и правни работи/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

20

ЉУБИЦА КРСТЕВСКА

Средно

Кафе кувар

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за општи и правни работи

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

21

ВЛАТКО СТАНКОВСКИ

Магистер

Раководител на одделение за финансиски прашања

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


22

СУЗАНА ПЕЈОВСКА

Високо

Советник за администрирање со локални даноци

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

23

БЛАГОЈЧЕ БРСАКОВСКИ

Магистер

Помлад соработник даночен извршител

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

24

ЉУПЧО ТОЛЕВСКИ

Вишо

Самостоен референт за

задолжување со данок на имот, такси и надоместоци

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

25

ЕЛЕОНОРА НАЈДОВСКА

Високо

Помлад соработник за финансиско сметководствени

работи

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

26

МАРИНА ПОПОВСКА

Вишо

Самостоен референт за книговодствени работи

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

27

СНЕЖАНА СТОЈКОВСКА

Средно

Самостоен референт благајник

Сектор за општи и правни работи и финансиски прашања/Одделение за финансиски прашања

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


28

ПРАЗНО

/

/

Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животната средина, јавни комунални дејности и локален економски развој/Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и комунални дејности

/

29

ПРАЗНО

/

/

Раководител на одделение за урбанизам, заштита на животната средина и

комунални дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

30

ЗАГОРКА МИЛОШЕВСКА

Високо

Советник за изработка на програми и плански документи за заштита на животна средина

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и

комунални дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

31

МОНИКА ПЕТРЕВСКА

Високо

Советник за локален сообраќај, патишта и улици

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и

комунални дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


32

КАТЕРИНА РАДОВСКА

Високо

Помлад соработник за изготвување на одобренија за градење и решенија за употреба

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и

комунални дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

33

ПРАЗНО

/

Советник за управно правни работи од областа на урбанизмот

Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, јавни комунални дејности и локален економски развој/Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и

комунални дејности

/

34

ТОМЕ МИЛОШОВСКИ

Вишо

Самостоен референт за локален сообраќај и комунална инфраструктура

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за урбанизам, заштита на животната средина и

комунални дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

35

МИШЕ МИЛОШЕВСКИ

Високо

Раководител на одделение за локален економски развој и јавни дејности

Сектор за урбанизам, заштита на животната средина, јавни комунални дејности и локален економски развој/Одделение за локален економски развој и

јавни дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


36

ЗЛАТЕ БОШЕВСКИ

Високо

Советник за локален економски развој и стратешко планирање

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за локален економски развој

и јавни дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

37

ЛИЛА ТАЛЕВСКА

Високо

Советник за образование и култура

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за локален економски развој

и јавни дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

38

ЈУЛИЈАНА ТАЛЕВСКА

Средно

Самостоен референт за

соработка со бизнис секторот и невладини организации

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за локален економски развој и јавни дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

39

ДАНИЕЛА КАРЧЕВСКА

Средно

Самостоен референт за унапредување на социјална, детска и здравствена заштита

Сектор за урбанизам, заштита на животната

средина, јавни комунални дејности и локален

економски развој/Одделение за локален економски развој

и јавни дејности

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

40

ИГОР ДАМЈАНОСКИ

Магистер

Раководител на одделение за управување со човечки ресурси

Одделение за управување со човечки ресурси

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


41

ЈАСМИНА ВАСИЛЕСКА ПЕРЧАКОВСКА

Високо

Помлад соработник за административни работи

Одделение за управување со човечки ресурси

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

42

МИТКО

СТАНКОВСКИ

Средно

Самостоен референт за персонални работи

Одделение за управување со човечки ресурси

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

43

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВСКА

Високо

Раководител на одделение за внатрешна ревизија

Одделение за внатрешна ревизија

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

44

КАТЕРИНА БОШЕВСКА

Високо

Помлад соработник внатрешен ревизор

Одделение за внатрешна ревизија

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

45

СУЗАНА ЦУЦУЛОСКА

Високо

Раководител на одделение за инспекциски надзор – виш

инспектор

Одделение за инспекциски надзор инспекторат

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

46

ПРАЗНО

/

Помлад инспектор за градежништво

Одделение за инспекциски надзор инспекторат

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

47

ВЕРА ТРАЈКОВСКА

Високо

Помлад инспектор за комунални дејности

Одделение за инспекциски надзор инспекторат

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

48

ЛИДИЈА СИВЕВСКА МИРЧЕВСКА

Високо

Овластен инспектор за даноци

Одделение за инспекциски надзор инспекторат

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

49

ТОНИ ПЕТРОВСКИ

Вишо

Самостоен референт комунален редар

Одделение за инспекциски надзор инспекторат

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831

50

ИГОР ДИМИТРИЈОВСКИ

Високо

Помлад инспектор за животна средина

Одделение за инспекциски надзор инспекторат

opstinademirhisar@yahoo.com 047 552 661

076 359 831


51

ВАСКО ИЛИЕВСКИ

Средно

Командир на ТППЕ

ТППЕ Демир Хисар

193

52

ПРАЗНО

/

Заменик командир на ТППЕ

ТППЕ Демир Хисар

/

53

ЖИВКО САВЕВСКИ

Високо

Пожарникар спасител-водич на група

ТППЕ Демир Хисар

193

54

ЦАНЕ МИТРЕВСКИ

Средно

Пожарникар спасител-водич на група

ТППЕ Демир Хисар

193

55

КОЛЕ ДАСКАЛОВСКИ

Средно

Пожарникар спасител-водич на група

ТППЕ Демир Хисар

193

56

БОРЧЕ ВРБОВСКИ

Средно

Пожарникар спасител-водич на група

ТППЕ Демир Хисар

193

57

САШО ГИЦОВСКИ

Средно

Пожарникар спасител-водич на група

ТППЕ Демир Хисар

193

58

ГОЦЕ ТРПЧЕВСКИ

Средно

Пожарникар спасител

ТППЕ Демир Хисар

193

59

РОБЕРТ

ЕНДЕКОВСКИ

Средно

Пожарникар спасител

ТППЕ Демир Хисар

193

60

КИРЕ МИЈАКОВСКИ

Средно

Пожарникар спасител

ТППЕ Демир Хисар

193

Skip to content