Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение за повторен јавен увид

АНКЕТЕН ЛИСТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НЕМЕНА Е2.1 – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ, НА К.П.бр.2762/1, м.в.„ПАПРАЃЕ“, К.О.СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Skip to content