Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Дневен ред за 13 седница на Совет на Општина Демир Хисар

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам

Р Е Ш Е Н И Е

за свикување 13-та седница на  Совет на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 25.08.2022 година (четврток) со почеток во 9 часот во Салата за состаноци во Домот на култура „Илинден”  Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

-Усвојување на записник од 12 седница на Совет на општина Демир Хисар

1. Усвојување на Квартален извештај за извршување на буџетот  за општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.06.2022 година.

2. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Буџетот на општина Демир Хисар за 2022 година (прв ребаланс).

3. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на општина Демир Хисар за 2023 година.

4. Донесување на Одлука за давање на користење и управување на Мултифункционален Центар во с.Слоештица.

5. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

6. Усвојување на Годишнa програма за работа за ООУ „Гоце Делчев“  Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

7. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

8. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

9. Усвојување на Годишнa програма за  работа за ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

10. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Жван општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

11. Усвојување на Годишен извештај за работа на ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.

12. Усвојување на Годишнa програма за работа за ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

13. Давање согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Даме Груев“ с.Смилево општина Демир Хисар за учебната 2022/2023 година.

14. Усвојување на Финансиски извештај од ЈП „Дехи Транс“ Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

15. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар за 2023 година.

16.Донесување на Решение за давање согласност на Ценовникот за вршење на услуги за  за превоз од страна на  Јавното претпријатие Дехи Транс-Демир Хисар.

17. Донесување на Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ Демир Хисар.

18.Донесување на решение за давање согласност на измени и дополнување на Статутот на ЈП ДЕХИ ТРАНС Демир Хисар.

19. Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за 2023 година.

20.Донесување на Одлука за за давање согласност на Годишен план за вработување на Дом на култура „Илинден“ Демир Хисар за 2023 година

21. Донесување Решение за разрешување и именување на член во Комисија за финансии и буџет.

22. Разгледување на Иницијатива за измени на проектот за улица 1-ви Мај Демир Хисар планирање на паркин простор и тротоар.

23.Предлози и прашања

Skip to content