Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 16. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува;

.

РЕШЕНИЕ

за свикување 16-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 15.11.2022 год., (вторник) со почеток во 16 часот во салата за состаноци во Домот на пензионерите, Демир Хисар

.

– Усвојување на Записник 14. седница на Совет на Општина Демир Хисар;

– Усвојување на Записник 15. седница на Совет на Општина Демир Хисар.

.

За седницата го предлагам следниот:

.

ДНЕВЕН  РЕД

.

1. Усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2022 година до 30.09.2022 година.

2. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година (втор ребаланс).

3. Донесување на Етички кодекс на локалните функционери на Општина Демир Хисар.

4. Усвојување на Финансиски извештај од ЈП „Дехи Транс“, Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 30.09.2022 година.

5. Донесување на Решение за давање согласност на Статутот на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“, Демир Хисар (пречистен текст).

6. Донесување на Решение за давање согласност на Статутот на ЈКП „Комуналец“, Демир Хисар (пречистен текст).

7. Донесување на ОДЛУКА за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – фотоволтаична електрана на КП бр.590 во КО Сопотница, Општина Демир Хисар.

8. Донесување на Одлука за измени и дополнување на Програмата за донесување на урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2022 година.

9. Донесување на Одлука за оттуѓување на Задружен дом во с.Брезово, сопственост на Општина Демир Хисар.

10. Предлози и прашања. 

.

Бр.17-1389/1                                                        Совет на Општина Демир Хисар

8.11.2022 година                                                             Претседател 

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content