Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 21. СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М” бр.5/02), член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02)  се донесува:

.

РЕШЕНИЕ

За свикување на 21-ва седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 14.03.2023 година (вторник) со почеток во 12 часот 

во салата за состаноци во Домот на пензионери, Демир Хисар

.

– Усвојување на записник од 20-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

.

За седницата го предлагам следниот:

.

ДНЕВЕН РЕД

1.Усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот за Општина Демир Хисар за извештаен период за квартал од 01.01.2022 до 31.12.2022  год.

2.Донесување на Завршна сметка на Буџетот на Oпштина Демир Хисар за 2022 година.

3.Донесување на Годишен извештај за реализација на Буџетот на Oпштина Демир Хисар за 2022 година.

4.Донесување на Одлука за усвојување на извештајот за извршениот годишен попис на средства, побарувања и обврски во Oпштина Демир Хисар со состојба на ден 31.12.2022 година.        

5.Усвојување на Завршна сметка на ЈКП „Комуналец“, Демир Хисар за 2023 година.

6.Усвојување на Програмски извештај за работата на Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар за 2022 година.

7.Усвојување на Годишен извештај за реализација и преглед на исплатени средства по проекти и намени, како и спецификации на трошоците за плата и комунални услуги по месеци од блок-дотацијата за 2022 година на Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар.

8.Усвојување на План за работа на Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар за 2023 година.

9.Усвојување на План за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за период 2023-2027.       

10.Усвојување на Програма за контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2023 година.

11.Донесување на Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на РСМ на подрачјето на Општина Демир Хисар за 2023 година.

12.Донесување на Решение за разрешување и именување на член во УП на ЈКП „Комуналец“, Демир Хисар.

13.Донесување на Решение за разрешување и именување на член во УО на ЈЗУ „Здравствен дом“ Демир Хисар.

14. Предлози и прашања.

.

Бр.17-304/1                                                        Совет на Општина Демир Хисар

6.3.2023 година                                                             Претседател 

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски 

Skip to content