Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 9-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02) донесувам:

.

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување 9-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 13.4.2022 година (среда), со почеток во 9 часот во салата за состаноци во Домот на пензионерите, Демир Хисар

.

-Усвојување на записник од осма седница на Совет на Општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот

ДНЕВЕН  РЕД

.

1. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за финансии и буџет.

2. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за јавни и комунални дејности.

3. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина.

4. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за опшествени дејности.

5. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисија за месна самоуправа.

6. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Комисијата за одбележување на празници, манифестации и доделување признанија и награди.

7. Донесување на Решение за избор на претседател и 4 членови на Статутарно правна комисија.

8. Донесување на Решение за формирање на Комисијата за проценка и утврдување на штети од елементарни непогоди.

9. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови во Надзорен одбор за материјално финансиско работење на Општина Демир Хисар.

10. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар.

11. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови Надзорен одбор за материјално финансиско работење на Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар.

10. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈОУДГ „Втори Септември“, Демир Хисар.

12. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови во Надзорен одбор на ЈОУДГ „Втори Септември“, Демир Хисар.

13. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈКП „Комуналец“, Демир Хисар.

14. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови во Надзорен одбор на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар.

15. Донесување на Решение за разрешување на членови во Управен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“, Демир Хисар.

16. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“, Демир Хисар

17. Донесување на Решение за разрешување на претседател и 2 членови во Надзорен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“, Демир Хисар.

18. Донесување на Решение за именување на претседател и 2 членови во Надзорен одбор на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“, Демир Хисар.

19. Донесување на Решение за именување на претставници од Локалната самоуправа во Училишен одбор на СОУ „Крсте П. Мисирков“, Демир Хисар.

20. Донесување на Решение за разрешување на член во Училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев“, Демир Хисар.

21. Донесување на Решение за именување на член во Училишен одбор на ООУ „Гоце Делчев“, Демир Хисар.

22. Донесување на Решение за разрешување на член во Училишен одбор на ООУ „Браќа Миладиновци“, с.Жван, Општина Демир Хисар.

23. Донесување на Решение за именување на член во Училишен одбор на ООУ „Браќа Миладиновци“, с.Жван, Општина Демир Хисар.

24. Донесување на Решение за разрешување на член во Училишен одбор на ООУ „Даме Груев“, с.Смилево, Општина Демир Хисар.

25. Донесување на Решение за именување на член во Училишен одбор на ООУ „Даме Груев“, с.Смилево, Општина Демир Хисар.

26. Донесување на Решение за именување на претседател и 6 членови во Совет за заштита на потрошувачите.

27. Донесување на Одлука за формирање на Комисија за еднакви можности за жените и мажите.

28. Донесување на Решение за разрешување на членови во Управен одбор на ЈЗ „Здравствен дом“, Демир Хисар.

29. Донесување на Решение за именување на членови во Управен одбор на ЈЗ „Здравствен дом“, Демир Хисар.

30. Донесување на решение за разрешување на членови во Општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата.

31. Донесување на решение за именување на предлог кандидати за  членови во Општински совет за безбедност во сообраќајот на патиштата.

32. Донесување на Решение за формирање на Локален Совет за Превенција.

33. Донесување на одлука за дополнување на одлуката за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација бр.17-193/14 од 24.02.2022 година.

34. Донесување на Одлука за давање на трајно користење на движна ствар-возило во сопственост на Општина Демир Хисар, на ЈКП „Комуналец“ од Демир Хисар.

35. Информација за потрошени средства за гориво, поминати километри за службените возила сопственост на Општина Демир Хисар за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 годинаа.

36. Информација за состојбата со поднесени, одбиени и нерешени барања за бесправно изградени објекти.

37. Предлози и прашања.

.

Бр.17-415/1                                                        Совет на Општина Демир Хисар

7.4.2022 година                                                             Претседател 

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content