Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ИТНА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 52 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02) се донесува:

.

РЕШЕНИЕ

За свикување на ИТНА седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 21.03.2022 година (понеделник) со почеток во 10 часот во кабинетот на градоначалникот на Општина Демир Хисар

.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Донесување на Одлука за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-фотоволтаична електрана на КП бр.1460 и КП бр.1462 во КО Сопотница, Општина Демир Хисар.
  2. Донесување на Одлука за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- фотоволтаична електрана на КП бр.4960 и КП бр.4961 во КО Сопотница, Општина Демир Хисар“.
  3. Донесување на Одлука за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13-фотоволтаична електрана на КП бр.530, КП бр.531 и КП бр.532 во КО Суво Грло, Општина Демир Хисар.
  4. Донесување на Одлука за изменување и дополнување на програмата за донесување на урбанистички планови за Општина Демир Хисар за 2022 година.
  5. Донесување на одлука за кофинансирање на проект „Уредување на Градски парк Демир Хисар“.
  6. Предлози и прашања.   

.

Бр.17-335/12                                                        Совет на Општина Демир Хисар

18.3.2021 година                                                             Претседавач, 

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content