Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Јавен увид на урбанистички проект технички преглед на автомобили

Градоначалникот на Општина Демир Хисар

организира ЈАВЕН УВИД

по Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање на градежна парцела

со намена Е2.1- технички преглед на автомобили,  

на дел од КП 1098, КО Загориче,

со техн.бр.У-044-05/10.2021 од Декември 2021

– АНКЕТЕН ЛИСТ
– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

Skip to content