Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Контакти на вработените

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител:

Други вработени:

– самостоен референт за седници на совет и административно стручни работи
– самостоен референт за соработка со јавноста
– самостоен референт – технички секретар на градоначалникот
– архивар
– самостоен референт за спасување од елементарни и други непогоди
– помлад референт, Координатор за еднакви можности на жените и мажите
– евидентичар – копирант
– возач
– ложач – хаус мајстор
– електричар
– хигиеничар – одржувач на паркови – градинар


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител: М-р Влатко Станковски, ВСС, Економски факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

072 312 786 и 075 628 461

e-mail: stankovskiv@yahoo.com

Други вработени:

– самостоен референт за администрирање со приходи
– самостоен референт за книговодствени работи
– самостоен референт за задолжување со данок на имот, комунална такса и други надоместоци
– самостоен референт за постапка за присилно извршување и стопанисување со имотот на општината
– самостоен референт – благајник


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: 

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

Други вработени:

-советник за управно правни работи и постапка за донесување на урбанистички планови
– советник за заштита на животната средина
– самостоен референт за сообраќај, патишта, комунална инфраструктура и контрола


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Мише Милошевски, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: misedh@t-home.mk

Други вработени:

– советник за локален економски развој и бизнис сектор
– советник за образование, култура и спорт
– самостоен референт за прибирање податоци, програмирање на развојот н и координација со бизнис сектори, барање донации и инвестиции и соработка со невладиниорганизации
– самостоен референт за трговија, земјоделство, занаетчиство, угостителство и туризам, социјална, здравствена и детска заштитаОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР – ИНСПЕКТОРАТ

Раководител: Сузана Цуцуловска, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: cuculoskas@yahoo.com

Други вработени:

– овластен градежен инспектор и општински комунален инспектор – раководителот
– инспектор за даноци

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Командир: Цане Митревски

– пожарникар водач на група
– пожарникар – возач


ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ СО ГРАЃАНИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

Томе Милошовски

Телефон: +389 (0)76 471 548

e:mail: tomemilos@yahoo.com

Skip to content