Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одделение за локален економски развој и јавни дејности

Раководител: Мише Милошевски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: misedh@t-home.mk

НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО

– ги врши работите околу  планирање и реализирање на локалниот економски развој;
– развојот на мали и средни претпријатија;
– развојот на земјоделство,  занаетчиство, угостителство , туризам и друго; 
– прибира,  обработува и создава база на податоци за вкупните  стопански движења, движења по дејности;
– утврдува база на податоци за имотот со кој располага општината;
– база на податоци за природните ресурси со кој располага општината;
– остварува соработка со невладини организации;
– се грижи за обезбедување на донации од домашни и старнски извори;
– соработува со Месни заедници;
– ја следи и организира мрежата на основното образование;
– го спроведува администрирањето со основното и средно образование;
– го организира превозот, исхрана и сместување на ученици;
– се грижи за развојот на мрежата на културни установи, негување на фолклорот, обичаите и старите занаети;
– помага во организирање на културни манифестации и поттикнување на творештвото;
– се грижи за социјална заштита и заштита на децата, социјална заштита за инвалидни лица, деца без родители, деца со воспитни проблеми, со посебни проблеми,  лица засегнати со дрога и алкохол;
– го остварува правото на воспитание на деца  од предучилишна возраст, управува со мрежата на јавно здравство и објекти од примарна здравствена заштита,
– обезбедува застапеност во одборите во здравствената организација во делот од јавното здравство;
– се грижи за унапредување на здравството;
– се грижи за спортот и рекреацијата, помага во организирање на спортски манифестации, одржување и изградба на спортски објекти, поддршка во спортските сојузи како и  други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.
 

ЛИСТА НА УСЛУГИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО: https://demirhisar.gov.mk/registar-na-uslugi/

Skip to content