ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДД за локален економски развој и јавни дејности

Раководител: Мише Милошевски, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: misedh@t-home.mk

ЛИСТА НА УСЛУГИ И ОБРАСЦИ/БАРАЊА

1. Упис во регистар на физички лица кои вршат туристичка дејност

– барање за упис во регистарот на физички лица кои вршат туристичка дејност2. Евидентирање на работно време на објекти во кои се врши туристичка дејност

  1. Евидентирање на работно време на објекти во кои се врши туристичка дејност

– пријава за утврдување на часот за отпочнување на работното време и распоредот на работното време3. Упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност

  1. Упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност

– барање за упис во регистарот на физички лица кои вршат угостителска дејност

– пријава за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност и започнување со работа

– пријава за промена на минимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност4. Евидентирање, заверка на нормативите за храна на угостителските објекти

  1. Евидентирање, заверка на нормативите за храна на угостителските објекти

– барање за заверка на нормативите за храна и пијалоци5. Евидентирање на работно време на угостителски објекти

  1. Евидентирање на работно време на угостителски објекти

 – пријава за утврдување на часот за отпочнување на работното време и распоредот на работното време6. Упис во регистар на категоризирани угостителски објекти

  1.  Упис во регистар на категоризирани угостителски објекти

 – барање за утврдување на минимално-техничките услови и категоризација на објекти за вршење на угостителска дејност7. Евидентирање на пријавени угостителски објекти

  1. Евидентирање на пријавени угостителски објекти

 – пријава за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на трговија и започнување со работа на продажен или друг деловен објект

– пријава за исполнување на минимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност и започнување со работа

– пријава за промена на минимално-техничките услови за вршење на угостителска дејност

Skip to content