Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одделение за општи и правни работи

Раководител:

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО

-вршење на работите што се однесуваат на подготвување на нормативно правни акти (одлуки и други општи акти) од надлежност на Советот односно Градоначалникот;
-давање мислење на прописи од аспект  на нивната законитост кога предлагачи се други органи;
-следење на прописите и нивните измени и дополнувања;
-вршење на стручни и организациони работи за функционирање на Советот и на неговите бтела, односно Градоначалникот на Општината;
-давање правна помош на граѓаните;
– вршење на информативни и протоколарни работи за потребите на Советот и Градоначалникот;
-канцелариско работење кое го опфаќа приемот, отварањето, авиденцијата, испраќањето на актите на органите на општината;
– архивско работење;
– секретарски работи за Градоначалникот;
-информирање на корисниците на услугите за полесно остварување на нивните права;
-работи за возниот парк и други технички работи (одржување на хигиената и достава на пошта) ;
-примена на законите, подзаконските акти и други прописи од областа на јавните набавки и следењето и согледувањето на потребите од набавки во општината.

ЛИСТА НА УСЛУГИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО: https://demirhisar.gov.mk/registar-na-uslugi/

Skip to content