Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ

За планскиот документ изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани,  во КО Сопотница,  на КП бр. 590, за КО Сопотница Општина Демир Хисар, кој се носи согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно  да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, согласно со член 65 од Законот за животната средина.

– Одлука
– Формулар
– Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање
Skip to content