Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ

Изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница  со бетонски столб (БСТС 10(20)/0,4КV), 50KBA и линиски вод 10 (20)КV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија-PLP4088, со намена Е1.8( инфраструктури за пренос на електрична енергија), на КП 1898/1, 2990, 3085, 3174 и 3175 КО Жван, Општина Демир Хисар, кој се носи согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно  да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, согласно со член 65 од Законот за животната средина.

– Одлука
– Формулар
– Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање
Skip to content