Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Предлог – Одлука

Врз основа на на член 83-а став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),

Правилникот за форма и содржина на општиот акт со кој се утврдуваат условите за изградба во селата кои немаат урбанистичка документација до донесување на план

(СЛ Весник на РМ број 229/18) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (СЛ Весник на РМ број 142/15, 217/15, 225/15, 228/15, 35/16, 99/16, 

134/16, 33/17 и 86/18), Комисија формирана од Градоначалникот на Општина Демир Хисар со Решение бр. 08-448/1 од 15.05/2019 год., утврди текст на:

1. Предлог – одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Единаковци, Општина Демир Хисар;

.

2. Предлог – одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Белче, Општина Демир Хисар;

.

3. Предлог – одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Кутретино, Општина Демир Хисар;

.

4. Предлог – одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Сладуево, Општина Демир Хисар;

.

5. Предлог – одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Вардино, Општина Демир Хисар;

.

6. Предлог – одлука за донесување на Општ акт со кој се утврдуваат услови за начинот на градење во село Жван, Општина Демир Хисар.

.

Врз основа на член 65 став (6) д Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16, Општина Демир Хисар, на ден 13.04.2021 год., донесе:

.

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

-Одлука за неспроведување на стратегиска оцена (Загориче)

.

Врз основа на член 62, став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 225/20 и член 94 став 3 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.03/02, 04/05, 07/09, 16/13 и 18/14, градоначалникот на Општина Демир Хисар, донесува: 

.

– Одлука за одобрување на Проектната програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена А1.5 Домување во станбени куќи и помошни градби што го чинат селскиот стопански двор на КП553 за КО Кутретино

– Планска програма – КО Кутретино, Општина Демир Хисар

.

Согласно член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање, се објавува одобрена Планска програма за урбанистички проект вон населеното место со намена Е1.1 – технички преглед за KP бр. 1098, КО Загориче.

– ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е2.1-ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП. 1098 КО ЗАГОРИЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР 

.

Врз основа на член 50 и член 63 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/02). член 15 став 1 од Статутот на Oпштина Демир Хисар (Сл. гласник на Општина Демир Хисар (03/02, 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19, и 7/21) и член 62 став 3 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 33/20), градоначалникот на Општина Демир Хисар, по доставен записник и Предлог за одобрување на Проектна програма од страна на Комисијата за урбанизам, донесе:

.

– РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

– ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НЕМЕНА Е2.1 – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ, НА К.П.бр.2762/1, м.в.„ПАПРАЃЕ“, К.О.СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Skip to content