Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ПРОАКТИВНА ТРАНСПАРЕНТНОСТ, 2023

Согласно последниот Извештај направен од страна на Агенцијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер, односно спроведен мониторинг на веб-страниците на Општините и Центрите за развој на плански региони, Општина Демир Хисар се најде на високото второ место од 89 институции.

Од година во година, сè повеќе ја напредуваме ефикасноста во делот на транспарентно, одговорно и отчетно работење, како резултат на посветениот и професионален ангажман, но и успешно воспоставената интерна колективна кооперативност.

Со полесен пристап и ефикасна администрација до подинамичен локален развој и позадоволни граѓани.

Активната транспарентност, всушност, се остварува и за демократизација на општествениот живот.

Skip to content