Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село Вардино

Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село Вардино за инфраструктурна градба со намена Е1-инфраструктурни водови во која спаѓаат намените Е1.6-канализациона мрежа и и Е1.6-градби за прочистување на отпадни води- изградба на канализациона мрежа со пречистителна станница за отпадно води за село Вардино, КО Вардино, Општина Демир Хисар

Skip to content