Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Решение за одобрување проектна програма ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ СЕЛО ЖУРЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Решение за одобрување проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1- Сообраќајни инфраструктури, Е1.1-Јавни патишта со пратечки градби и инсталации, ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ СЕЛО ЖУРЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– Решение за одобрување проектна програма
– Проектна програма
Skip to content