Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

СООПШТЕНИЕ – Одделение за урбанизам, ЗЖС и комунални дејности

Врз основа на член 62 став 10 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник ПСМ бр. 32/20) и член 129 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 03/02), 04/05, 07/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 07/21) и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Демир Хисар со број 17-1209/8 од 22.12.2021 година, градоначалникот на Општина Демир Хисар го дава следното: 

СООПШТЕНИЕ 

За спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 и КП 1738, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 И КП 1738, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Skip to content