Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение за јавен увид

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10 (20) / 0,4 kV), 50 кВА и линиски вод 10 (20) kV за снабдување со електрична енергија
на Базна Станица за мобилна телефонија – PLP4088, со намена Е1.8
(инфраструктури за пренос на електрична енергија),
на КП 1898/1, 2990, 3085, 3174 и 3175 КО Жван
ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Skip to content