Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 1MW на КП590 КО Сопотница, Општина Демир Хисар

Skip to content