ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Урбанистички проект-Суво Грло-електранa на биогориво

Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела со намена Г3.7 -електрани на биогориво на КП 530, КП531, КП532 КО Суво Грло, согласно Општ акт за село Сопотница (Одлука бр.17-788/6 од 31.08.2015 година), Општина Демир Хисар

Урбанистички проект

Потврда за одобрување на урбанистички проект

Skip to content