Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 1MW на КП590 КО Сопотница, Општина Демир Хисар

– Ревидиран урбанистички проект

Skip to content