Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб КО Жван

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10/(20)/0,4 kV), 50 КВА и линиски вод 10(20) kV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија- PLP 4088, со намена Е1.8 инфраструктури за пренос на електрична енергија, на КП 1898/1, КП 2990, КП 3085, КП 3174 и КП 3175 КО Жван, Општина Демир Хисар

Skip to content