Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Вонредна седница на Совет на Општина Демир Хисар

26.5.2023

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02) се донесува:

РЕШЕНИЕ

За свикување на Вонредна седница на Советот на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден 29.05.2023 година (понеделник), со почеток во 18 часот во салата за состаноци во Домот на пензионери, Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Одлука за доделување на финансиски средства на ЈКП ,,Комуналец”, Демир Хисар.
Одлука за доделување на еднократна парична помош на Жан Груевски од с.Загориче.
Одлука за измена на распоредот на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2023 година.
.

Бр.17-597/1
26.5.2023 година
Демир Хисар

Совет на Општина Демир Хисар
Претседател
Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content