Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Врз основа на член 40 од Законот за локална самоуправа (,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02), член 61 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21) и член 52 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл.гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на  Вонредна седница на советот на општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на ден  28.03.2023 година (вторник) со почеток во 10 часот

во кабинетот на Градоначалникот на Општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Донесување на Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Демир Хисар за 2023 година.
  2. Предлози и прашања

Ве молиме за задолжително присуство,а евентуално отсуство јавете се на телефоните 047-552-661 и 076-359-831 во Општина Демир Хисар или кај Претседателот на Совет на телефон 077-937-362.

.

Бр.17- 398/1                                                                        Совет на општина Демир Хисар        

27.03.2023 година                                                                         Претседател                                

Демир Хисар                                                                            Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content