Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗАИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13 , ЗАПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ПРЕВЗЕМИ: – Решение – Урбанистички проект

Skip to content