Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА
ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13 , ЗА
ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП
4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ПРЕВЗЕМИ:

Решение

Урбанистички проект

Skip to content