Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение за спроведување на Јавен увид

С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13 за псотавување на фотонапонски панели на земја на КП 1460 и КП 1462, КО Сопотница, општина Демир Хисар ИНВЕСТИТОР: Друштво за Производство, Трговија и […]

Skip to content