Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Соопштение за спроведување на Јавен увид

С О О П Ш Т Е Н И Е

за спроведување на Јавен увид

на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13

за псотавување на фотонапонски панели на земја на КП 1460 и КП 1462,

КО Сопотница, општина Демир Хисар

ИНВЕСТИТОР: Друштво за Производство, Трговија и Услуги МИВМ СОЛАР ДОО Увоз – Извоз, Битола

 Јавен Увид

 – Урбанистички проект

 – Анкетен лист

Skip to content