Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КО СУВО ГРЛО

За планскиот документ изработка на Урбанистички План вон населено место КО Суво Грло на градежни парцели КП бр. 359, КП бр. 360, КП бр. 361, КП бр. 363, КП бр. 364, КП бр. 365, КП бр. 366, КП бр.574, КП бр. 577, КП бр. 578, КП бр. 579, КП бр. 580, КП бр. 581, КП […]

Skip to content