Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КО СУВО ГРЛО

За планскиот документ изработка на Урбанистички План вон населено место КО Суво Грло на градежни парцели КП бр. 359, КП бр. 360, КП бр. 361, КП бр. 363, КП бр. 364, КП бр. 365, КП бр. 366, КП бр.574, КП бр. 577, КП бр. 578, КП бр. 579, КП бр. 580, КП бр. 581, КП бр. 583/1, КП бр. 583/2, КП бр. 584, КП бр. 585, КП бр. 586, КП бр.587, КПбр. 588, КП бр. 589, КП бр. 590, КП бр. 592, КП бр. 593, КП бр. 594, КП бр. 597, КП бр. 598, КП бр. 600, КП бр. 601, и опфаќа делови од КП бр. 362, КП бр. 599и КП бр. 870/1,), со површина од 10,63ха за намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани, (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 10MW, Општина Демир Хисар кој се носи согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно  да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, согласно со член 65 од Законот за животната средина.

– Одлука
– Формулар
– Известување од Министерство за животна средина и просторно планирање
Skip to content