Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 5-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 i 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02),

.

СВИКУВАМ

Петта седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 28.01.2022 година (петок) со почеток во 10 часот во салата за состаноци во Домот на пензионерите, Демир Хисар

.

За присуство на седницата на Совет задолжително е носење на маски

За седницата го предлагам следниот:

.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Формирање на Иницијативен одбор за изградба на храм Св.Кирил и Методиј, Демир Хисар.
  2. Предлози и прашања. 

.

Бр.17-96/1                                                         Совет на Општина Демир Хисар

25.1.2021 година                                                             Претседавач, 

Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.

Skip to content