Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

За плански документ изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.8- Инфраструктури за пренос електрична енергија –среднонапонски електричен приклучен вод поставен на дел од КП. бр.5108; дел од КП бр.4009; дел од КП бр. 4022; КО Сопотница и дел од КП бр. 2067 КО Прибилци, Општина Демир Хисар, кој се носи согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно  да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, согласно со член 65 од Законот за животната средина.

Skip to content