ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура

Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт”
10(20)/0,4 kV; 630(800) kVA на KП бр. 2152/1 (КО Демир Хисар) – Општина Демир Хисар

 – Одобрување на Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт”

 – Урбанистички проект за инфраструктура за: Нова „ТС Пункт” 10(20)/0,4 kV; 630(800) kVA на KП бр. 2152/1 (КО Демир Хисар) – Општина Демир Хисар

Skip to content