Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Партнерство за поефикасно управување во општините

Претставници на IDEAS DePo ангажирани од проектот на USAID за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите заедно со Никола Најдовски-Градоначалник на Општина Демир Хисар, зборуваа за моменталните капацитети и потреби на општината во овие области:

⏹управување со општински јавни финансии,

⏹планирање и извршување на буџет,

⏹фискална транспарентност и отчетност,

⏹планирање и прибирање на приходи од сопствени извори,

⏹пристап до надворешно финансирање, и

⏹овозможувачка средина за вклучување на приватниот сектор.

Согласно потребите на партнер општините, Проектот ќе подготви пакет прилагодена Техничка помош и во наредните 1️⃣8️⃣ месеци ќе следи интензивна соработка со градоначалникот и администрацијата во реализирање на предвидените активности со цел унапредување на општинските капацитети за поефикасно извршување на локалните надлежности.

Skip to content