Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Решение за одобрување проектна програма А1 Македонија

– РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

– ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

(за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10 (20) / 0,4
kV), 50 кВА и линиски вод 10 (20) kV за снабдување со електрична енергија
на Базна Станица за мобилна телефонија – PLP4088, со намена Е1.8
(инфраструктури за пренос на електрична енергија),
на КП 1898/1, 2990, 3085, 3174 и 3175 КО Жван)

НАРАЧАТЕЛ И ИНВЕСТИТОР НА УП: А1 МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ
ИЗРАБОТУВАЧ: ГЕО БАЛКАН ДООЕЛ Битола
ДОНОСИТЕЛ НА ПЛАНОТ: ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Skip to content