ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –
СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ПОСТАВЕН НА ДЕЛ ОД
К.П.бр.5108, ДЕЛ ОД К.П.бр.4009, ДЕЛ ОД К.П.бр.4022 ОД К.О.СОПОТНИЦА И
ДЕЛ ОД К.П.бр.2067 ОД К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ПРЕВЗЕМИ:

Решение

Урбанистички проект

Skip to content