Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
Е1.8 – ИНФРАСТРУКТУРИ ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА –
СРЕДНОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРИЧЕН ПРИКЛУЧЕН ВОД ПОСТАВЕН НА ДЕЛ ОД
К.П.бр.5108, ДЕЛ ОД К.П.бр.4009, ДЕЛ ОД К.П.бр.4022 ОД К.О.СОПОТНИЦА И
ДЕЛ ОД К.П.бр.2067 ОД К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ПРЕВЗЕМИ:

Решение

Урбанистички проект

Skip to content