Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Регистар на услуги

УСЛУГАПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИДОПОЛНИТЕЛНИ
ИНФОРМАЦИИ
ЛИНК
ОБРАЗЕЦ
ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРБарањеВисината на надоместокот е утврдена со Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации– Одлука за утврдување на висината на надоместокот за материјалните трошоци за дадената информација од имателите на информации

-Образец за барање за пристап до информации од јавен карактер
word pdf
ЖалбаБез надоместок-Образец за жалба
word pdf
ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ– Барање
– Лична карта од барател
– Трансакциска сметка барател
– Потврда за приходи од УЈП
– Медицински извештај (доколку е залекување)
– Дополнителни документи во зависност од причината за поднесеното барање
Финансиската помош изнесува 5.000 денариБарање
word pdf

Изјава за семејната
положба
word pdf

Изјава за согласност за користење на лични податоци
word pdf

ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА НОВОРОДЕНИ ДЕЦА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА– Барање
– Лична карта родител
– Трансакциска сметка родител
– Извод на новороденче
– Извод од друго дете (доколу има предходно родени)
Со Одлука на Совет финансиската помош за 2024 година изнесува:
– 9.500 за првородено дете
– 10.000 за второродено
– 10.500 за третородено и секое наредно
Барање за финансиска помош за новородени деца во тековната година
word pdf

Изјава за согласност за користење на лични податоци
word pdf
ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА СЕМЕЈСТВО КОЕ ИМА ЗАПИШАНО ПРВАЧЕ ВО ТЕКОВНАТА УЧЕБНА ГОДИНА– Барање
– Извод на родени од првачето
– Лична карта родител
-Трансакциска сметка родител
– Потврда од училиште во кое се запишува
Со Одлука на Совет се доделуваат 3.000 денариБарање за доделување на средства на семејство кое има запишано прваче во тековната година
word pdf
УПИС ВО РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ– Барање за упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем;
– Лична карта (копија);
– Доказ за сопственост на објектот (имотен лист, договор за закуп …);
– Налог (Уплатница) од извршена уплата.
– Налог за извршена уплата:
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за барање за упис во Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност

2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на (образец: ПП 50) Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00 Цел на дознака: Административна такса за издадено Решение за упис во регистарот
Барање за упис во регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност од мал обем
word pdf
БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАР НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА КОИ ВРШАТ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ– Барање за бришење од регистар на физички лица кои вршaт угостителска дејност од мал обем;
– Решение за упис во регистар на физички лица кои вршет угостителска дејност од мал обем (копија);
– Налог (Уплатница) од извршена уплата.
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за барање за бришење од Регистар на физички лица кои вршат угостителска дејност
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса за издадено Решение за бришење од регистарот
Барање за бришење од регистар на физички лица кои вршaт угостителска дејност од мал обем
word pdf
УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИТЕ УСЛОВИ И АТЕГОРИЗАЦИЈА
НА ОБЈЕКТИ ЗА ВРШЕЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД МАЛ ОБЕМ
– Барање за утврдување на минимално – техничките услови и категоризација на објекти за вршење на угостителска дејност од
мал обем;
– Налог (Уплатница) од извршена уплата.
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:ПП 50)
Трезорска сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122-03161
Приходна шифра: 722 313 00
Цел на дознака: Административна такса за барање за категоризација на објекти;
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари (образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122-03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака: Административна такса за издадено Решение за категоризација на објекти.
Барање
за утврдување на
минимално-техничките
услови и категоризација
на објекти за вршење на
угостителска дејност од
мал обем
word pdf

Правилник за категоризација на куќи, станови и соби за издавање
word pdf
ПОТВРДА ЗА ИПАРД ПРОГРАМА– Барање за издавање Потврда со која се аплицира во ИПАРД ПРОГРАМАТА за согласност на инвестицијата со стратегиските планови на Општина Демир Хисар;
– Налог (Уплатница) од извршена уплата.
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:ПП 50)
Трезорска сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122-03161
Приходна шифра: 722 313 00
Цел на дознака: Административна такса за барање за Потврда;
2. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122-03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака: Административна такса за издадена Потврда.
– Барање за издавање Потврда со која се аплицира во ИПАРД ПРОГРАМАТА за согласност на инвестицијата со стратегиските планови на Општина Демир Хисар;
word pdf
 ИЗВОД ОД УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
 

 
 
 
 
 

 
-Копие од катастарски план, и
-Потврда за платени административни такси
 
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса за уверение
Барање за извод од урбанистички план
word pdf
ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ ЗА ОБЈЕКТИ ОД 2-РА КАТЕГОРИЈА– архитектонско-урбанистички проект заверен од надлежен орган, доколку со урбанистичкиот план или урбанистичко-планската документација е предвидена изработка на овој проект, односно проект за инфраструктура, доколку барањето се однесува за линиски инфраструктурни градби;
– основен проект со извештај за ревизија на основниот проект или писмен извештај со согласност за нострификација на основниот проект, доколку истиот е изработен во странство, како и позитивно мислење за проектираниот степен на механичка отпорност, стабилност и сезимичка заштита на градбата,
– идеен проект доколку истиот претходно е доставен и одобрен согласно со членот 48-а од Закон за градење,
– доказ за право на градење и
– геодетски елаборат за нумерички податоци за градежното земјиште
-фотокопија од лична карта или тековна состојба не постара од 6 месеци и
-полномошно од барателот.
*Соласно член 59 од Законот за градење во зависност од видот на објектот се доставуваат и дополнителни докумнети
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 1500,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса за одобрение за градење
Барање
ПРОМЕНА  НА ИНВЕСТИТОР-Акт за преземање на правото за градење ги преземе и правата и обврските кои претходниот инвеститор ги имал со учесниците во градењето (управителот на градбата, правните лица за вршење на работите на проектирање, ревизија, надзор и изведувачот), како и доколку ги преземе правата и обврските кои претходниот инвеститор ги имал како резултат на склучени договори за хипотека и други правни дела за промет на градбата или делови од градбата прибележани во листот за предбележување на градба,
-доказ за право на градење,
-фотокопија од лична карта или тековна состојба не постара од 6 месеци и
-полномошно од барателот.
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 1500,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса за промена на инвеститор
УВЕРЕНИЕ ЗА ВО ИЛИ ВОН ГРАДЕЖЕН ОПФАТ-Имотен лист
-Барање
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 1500,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса за градежен опфат
Барање за во или вон градежен реон
word pdf
ИЗДАВАЊЕ НА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛАДостава на Барање за добивање на Б- интегрирана еолошка дозвола во три при примероци и еден во електронска формаСе плаќа кога се поднесува барањето и кога ќе се издаде Решение за Б- интегрирана еколошка дозвола во зависност од мерни точки на инсталацијата, каде се врши мерење на емисии на воздух и на бучава,  еднаш годишно, согласно формула
ИЗДАВАЊЕ НА Б ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН СО ОБРАЗЕЦ ЗА ОПЕРАТИВЕН ПЛАНДостава на Барање за добивање на Б- интегрирана еолошка дозвола во три при примероци и еден во електронска формаСе плаќа кога се поднесува барањето и кога ќе се издаде Решение за Б- интегрирана еколошка дозвола во зависност од мерни точки на инсталацијата, каде се врши мерење на емисии на воздух и на бучава, еднаш годишно, согласно формула
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ– Доказ дека превозникот е впишан во ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РСМ – тековна состојба со претежна дејност за превозот за кој што се бара лиценцата (не  постара од 60 дена) (копија)
– Доказ дека превозникот има во сопственост или под лизинг регистрирани 2 или повеќе возила со најмалку  16+1 седиште (копија од сообраќајни дозволи)
– Потврда за секое возило од станица за ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД дека истото ги исполнува техничко-експлоатационие услови за ваков вид на превоз
– Доказ за вработени лица-возачи во фирмата (копија од образец М1/М2) – за едно возило еден возач
– Сертификат за професионална компетентност за управителот 
– Уверение дека против управителот нема правосилна судска пресуда за кривично дело ( не  постаро од 60 дена)
– Потврда за платени административни такси
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
3. Административна такса
Износ: 6000,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА АВТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ-Доказ дека превозникот е впишан во ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РСМ – тековна состојба со претежна дејност „АВТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ“ (не  постара од 60 дена) (копија)
-Доказ дека превозникот има во сопственост регистрирано возило со најмногу 5 седишта, внесена пропишаната боја од Општина Демир Хисар. Возилата кои што се под лизинг исто така треба да ја имаат пропишаната боја од Општина Демир Хисар (копија од сообраќајната дозвола)
-Потврда за возилото од станица за ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД дека истото ги исполнува техничко-експлоатационие услови за ваков вид на превоз
-Решение за регистрација на фискален систем на опрема и сертификата за верификација на мерилото (Министерство за економија-Биро за метрологија)
-Сертификат за професионална компетентност за управителот 
-Уверение дека против управителот нема правосилна судска пресуда за кривично дело( не  постаро од 60 дена)
-Потврда за платени административни такси
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
3. Административна такса
Износ: 3000,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБЕН ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ-.Копија од лиценца за вршење на слободен и посебен линиски превоз на патници;
-Извод од лиценца со што се потврдува дека поседува најмалку две возила во сопственост или договор за лизинг;
-Копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко-експлоатациони услови за моторните возила наменети за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај, издадена од станиците за технички преглед на моторните возила;
-Доказ за вработени возачи во редовен работен однос кои ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата (образец М1/М2);
-.Договор за превоз склучен со правно лице кој ќе содржи права и обврски на договорните страни особено околу начинот на плаќање, релацијата, времињата на поаѓање и враќање, станиците, заедно со список на патници кој ќе биде составен дел од договорот и другите услови на превозот (оригинал или заверен на нотар);
-Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот односно Возен ред во табеларен облик;
-Потврда за платени административни такси
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
3. Административна такса
Износ: 1000,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ ГРАДБИ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ШТО НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕП Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБРАЗЕЦОТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА
ГРАДБИТЕ ОДНОСНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА КОИ НЕ Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 800,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
 
Образец Барање имате во правилникот
ОДОБРЕНИЕ ЗА НАДГРАБДА, ДОГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈАСогласно член 63 од Закон за градење при доградба и надградба на  објект се спроведува истата постапка предвидена за добивање на одобрение за градење.
За реконструкција:
– доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан, а доколку се работи за реконструкција на објект за кој е донесена одлука согласно со членот 67-а став (1) од Законот за градење, одлука на советот на општината, советот на општината во градот Скопје или советот на градот Скопје,
– имотен лист за објектот предмет на реконструкција или правосилно решение за утврдување на правен статус на бесправен објект донесено согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, за објектот за кој е поднесно барање за реконструкција и
– основен проект за предвидената реконструкција, со позитивен извештај за ревизија на истиот,
-фотокопија од лична карта или тековна состојба не постара од 6 месеци и
-полномошно од барателот.
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 1000,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
 
РЕШЕНИЕ ЗА АДАПТАЦИЈА, ПРЕНАМЕНАЗа пренамена:
– извод од урбанистички план или урбанистичко-планска документација со кој се потврдува дека објектот предмет на пренамена е предвиден со планската документација,
– доказ за правото на сопственост на посебниот дел од објектот, односно станот или делот од стан, кој е предмет на пренамена,
– основен проект за предвидената пренамена, со позитивен извештај за ревизија на истиот и
– договор со заедницата на сопственици на посебни делови на објектот или писмена согласност од мнозинството сопственици на посебните делови од објектот кои претставуваат повеќе од половината од вкупната површина на објектот со имотни листови за посебните делови на објектот, доколку се работи за објект во етажна сопственост.
 
За адаптација:
– имотен лист за објектот предмет на адаптација или правосилно решение за утврдување на правен статус на бесправен објект донесено согласно со Законот за постапување со бесправно изградени објекти, за објектот за кој е поднесно барање за адаптација и
– проект за адаптација кој содржи постојна состојба и нова состојба што се предвидува со адаптацијата.
-фотокопија од лична карта или тековна состојба не постара од 6 месеци и
-полномошно од барателот.
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 800,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ГРАДЕЖЕН ОБЈЕКТЗа отстранување:
– доказ за сопственост на објектот и
– проект за отстранување на објект или негов дел,
– фотокопија од лична карта или тековна состојба не постара од 6 месеци и
– полномошно од барателот.
РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ЕЛАБОРАТ ЗА ЗЖСДостава на Елаборат за ЗЖС  во три при примероци и еден во електронска форма,1. Административна такса
Износ: 600,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
ОДОБРЕНИЕ за поставување на мебел и опрема за комерцијални рабопти на изградени инфраструктурни објекти на подрачјето на Општина Демир ХисарИме и седиште на барателот
Извод од регистар на дејноста
Употребна дозвола
Прецизен опис на комерцијалните услуги кои ќе ги дава на јавната пешачка површина
Согласност за исполнување на минимално техничките услови за вршење на дејноста
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
 
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКОП НА ЈАВНИ ПОВРШИНИ– Скица на прекопот и графички прилог со ситуационо решение
– Потврда за платени административни такси
 
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
 
КУПОПРОДАЖБИ-Договор за купопродажба во најмалку шест примероци, од кои два потпишани од договорните страни,
-Имотен лист што не е постар од шест месеци,
-Уверение за градежен реон.
 
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ФИЗИЧКИ ДЕЛБИ-Нотарска документација
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
СУДСКИ ПРЕСУДИ-Пресуда во најмалку три примероци,
-Имотен лист што не е постар од шест месеци,
-Уверение за градежен реон.

*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката

*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар!
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ДОГОВОРИ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНА ГЛАВНИНА НА ДРУШТВО, ПРИСТАПУВАЊЕ НА СОДРУЖНИК ВО ДРУШТВО, ОТСТАПУВАЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ-Договор во најмалку шест примероци, од кои два потпишани од договорните страни,
-Имотен лист што не е постар од шест месеци,
-Уверение за градежен реон,
-Проценка од проценител,
-Тековна состојба.
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ДОГОВОРИ ЗА РАЗМЕНА-Договор за размена во најмалку шест примероци, од кои два потпишани од договорните страни,
-Имотен лист што не е постар од шест месеци;
-Уверение за градежен реон.
 
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ДОГОВОРИ ЗА ДОЖИВОТНА ИЗДРШКА-Договор за доживотна издршка во најмалку шест примероци, од кои два потпишани од договорните страни,
-Имотен лист што не е постар од шест месеци;
-Наследно решение,
-Уверение за градежен реон,
 -Доколку поседува парични средства, извод од последна состојба на штеден влог.
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ИЗВРШНИ РЕШЕНИЈА (СУДСКИ ИЛИ ОД ИЗВРШИТЕЛ)-Решенија три примероци (еден оригинал и две заверени на нотар);
-Имотен лист не постар од шест месеци,
-Уверение за градежна зона.
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
СУДСКИ И НОТАРСКИ НАСЛЕДНИ РЕШЕНИЈА-Судско или нотарско наследно решение (најмалку три примероци),
-Уверение за градежна зона.
*Доколку се работи за наследник од прв наследен ред со спогодба, втор или трет наследен ред потребно е да се достави и Имотен лист што не е постар од шест месеци,
*3а движниот имот Извод од Банка за последна состојба на штедни влогови.
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ДОГОВОР ЗА ПОДАРОК-Договор за подарок во најмалку шест примероци, од кои два потпишани од договорните страни,
-Имотен лист што не е постар од шест месеци,
-Извод од МКР,
*Изјава за исто лице заверена на нотар
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
*Документацијата треба да е оригинал или копија заверена на нотар
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
ДОГОВОРИ ЗА ОТСТАПУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ИМОТ ЗА ВРЕМЕ НА ЖИВОТ-Договор (судски) за отстапување и распределба на имот за време на живот во најмалку шест примероци, од кои два потпишани од договорните страни,
 
-Имотен лист што не е постар од шест месеци;
-Извод од МКР, МКВ.
*Друга дополнителна документација што ќе се јави во текот на постапката
1. Административна такса
Износ: 50,00 денари (образец:
ПП 50)
Трезорска
сметка:100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03161
Приходна шифра: 722 313 00 Цел на дознака: Административна такса за пријава
2. Административна такса
Износ: 250,00 денари на
(образец: ПП 50)
Сметка: 100000000063095- НБРМ
Уплатна сметка: 840-122- 03182
Приходна шифра: 722 315 00
Цел на дознака:
Административна такса (по странка)
 
*Дополнителен надоместок кој зависи од изготвеното решение
УСЛУГАПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИДОПОЛНИТЕЛНИ
ИНФОРМАЦИИ
ЛИНК
ОБРАЗЕЦ

*** Услуга: Вршење наплата на даноци, административни такси, легализација, уредување на градежно земјиште и друго може да се изврши преку ПОС терминал

Skip to content