Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ДНЕВЕН РЕД ЗА 38-ма седница на Совет на Општина Демир Хисар

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар(„Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19, 7/21 и 21/23), како и член 53 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар “ […]

СВЕЧЕНО ОТВОРЕНА 7та ДЕМИРХИСАРСКА ЛЕТНА ШКОЛА 2024

По завршувањето на светата архиерејска литургија, а по повод големиот православен празник Рождество на чесниот славен Пророк, Претеча и Крстител Господов Јован-Иванден, во конаците на манастирот Св. Јован Претеча Слепче, денеска со пригодна свеченост беше одбележан почетокот на 7та Демирхисарска летна школа. На свеченоста присуствуваа игуменот отец Серафим, свештеникот Тони Смутковски, сестринството на манастирот, градоначалникот […]

7 ДЕМИРХИСАРСКА ЛЕТНА ШКОЛА 07-12.07.2024 ГОДИНА

ОПШТИНАТА ГИ АНГАЖИРА СОПСТВЕНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УСПЕШЕН ПОЧЕТОК И ТЕК НА ТРАДИЦИОНАЛНАТА ШКОЛА Демирхисарската летна школа прерасна во препознатлив научно-едукативен бренд. Според својот формат, концепција, број на учесници, теми и учество на релевантни државни образовни и научни институции и едукатори, а особено според бројот на заинтересирани студенти, дипломци, магистранди и докторанди, е пред сите слични […]

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички  план изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица за отпадни води за село Вардино

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16, 99/18 и Службен весник на РСМ бр. 89/22, 171/22), Градоначалникот на  Општина Демир Хисар, на ден 11.06.2024., донесе Одлука за неспроведување […]

Јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН со намена Е1 – Сообраќајни инфраструктури, Е1.1 – Јавни патишта со пратечки градби и инсталации, ЗА ИЗГРАДБА НАДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ СЕЛО ЖУРЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Јавна објава на Контролна Листа на ПУЖССА – Oпштина Демир Хисар

За потребите на Проектот за поврзување на локални патишта кој е финансиран со средства од Светска Банка, општина Демир Хисар има аплицирано со под-проект за „Реконструкција и рехабилитација на општинските улици „Маршал Тито“ и дел од ул. „Вељко Влаховиќ“ во Град Демир Хисар во Општина Демир Хисар“, изготвена е Контролна Листа на План за управување со животна средина и […]

Известување за реконструкција ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека во периодот од 11.06.2024 година ќе се изведуваат градежни активности на локацијата ул. „Битолска“ бб Демир Хисар за реализација на проектот Реконструкција ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар. Градежните работи ги изведува фирмата„Ленди Груп“ ДООЕЛ Скопје, а инвеститор е Министерство за финансии. Овој проект се реализира со средства од Меѓународната банка […]

Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село Вардино

Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село Вардино за инфраструктурна градба со намена Е1-инфраструктурни водови во која спаѓаат намените Е1.6-канализациона мрежа и и Е1.6-градби за прочистување на отпадни води- изградба на канализациона мрежа со пречистителна станница за отпадно води за село Вардино, КО Вардино, Општина Демир Хисар

Skip to content