Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа, КО Стругово

Општ јавен повик за одржување на јавна расправа, јавна презентација и стручна расправа по Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење за изградба на површинскисоларни и фотоволтаични електрани -градби за производство на електрична енергија од обновливи со моќност над 10MW, на дел од КП47, КП30, КП40 КО Стругово, Општина ДемирХисар Линк до објава: […]

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад

Општина Демир Хисар го усвои Локалниот акциски план за управување со отпад кој е прв стратешки документ од оваа област. Во него се идентификувани состојбите и проблемите со отпадот и креирани се цели и активности за нивно решавање. Со Локалниот акциски план се создадени можности за водење на долгорочна политика за заштита и унапредување на […]

Литературен конкурс за поезија по повод Светскиот ден на жената “8-ми март”

Дом на култура “Илинден” Демир Хисар Право на учество имаат учениците од општинските училишта кои се групирани во три категории: од I до V одделение, VI до IX одделение и I до IV година Конкурсот трае од денес 02.02 до 23.02.2024 година Ги очекуваме вашите творби!!

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб КО Жван

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10/(20)/0,4 kV), 50 КВА и линиски вод 10(20) kV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија- PLP 4088, со намена Е1.8 инфраструктури за пренос на електрична енергија, на КП 1898/1, КП 2990, КП 3085, КП […]

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КО СУВО ГРЛО

За планскиот документ изработка на Урбанистички План вон населено место КО Суво Грло на градежни парцели КП бр. 359, КП бр. 360, КП бр. 361, КП бр. 363, КП бр. 364, КП бр. 365, КП бр. 366, КП бр.574, КП бр. 577, КП бр. 578, КП бр. 579, КП бр. 580, КП бр. 581, КП […]

Извештај за имплементација на интегритет 2023 година

– информативна вест 22.1.2024 Во согласност со член 17 алинеја 18 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија” бр.12/19), Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) има надлежност да презема активности во насока на јакнење на личниот и институционалниот интегритет. Со цел воспоставување на рамка за примена […]

ДНЕВЕН РЕД ЗА 32-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 32-та седница на  Совет на општина Демир Хисар Седницата ќе се одржи на 24.01.2024 година (среда) со почеток во 12 часот во […]

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 1MW на КП590 КО Сопотница, Општина Демир Хисар

Skip to content