Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одделение за инспекциски работи – Инспекторат

Раководител: Сузана Цуцуловска, ВСС, Градежен факултет

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: cuculoskas@yahoo.com

НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО:

грижа и вршење на надзор над примената на законските прописи од соодветна област;
-инспекциски надзор врз изградбата на објекти од инфраструктурата, режимот на сообраќај на патиштата;
-грижа за спречување на дивоградбите и покренува соодветни постапки против бесправно изградените градби на објекти, односно од областа на градежништвото и урбанистичкото планирање;
-инспеккциски надзор на јавната чистота, зелените површини, собирање и транспорт на отпад односно од областа на комуналните работи;
-инспекциски надзор на јавните претпријатија кои вршат комунални дејности за општината и на физичките лица кои вршат дејности со дозвола;
-вршење на инспекциски надзор на прибирањето изворните приходи, локалните даноци и такси; -инспекциски надзор и се грижи за чистотата на животната средина и природата;
-инспекцискиот надзор над вршителите на угостителска и туристичка дејност од мал обем;
-вршење на инспекциски надзор и контрола во образованието и спортот;
-вршење надзор во согласност со Законот за домување;
-и други работи што ќе му бидат ставени во надлежност во согласност со законските и другите прописи.  

ИЗРАБОТЕНИ ДОКУМЕНТИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОДДЕЛЕНИЕТО:

ГОДИШНИ ПЛАНОВИ

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за инспекциски надзор („Сл. Весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/19) и Правилникот за содржината и формата на годишниот план за работа на инспекциската служба („Сл. Весник на Република Северна Македонија“ бр. 238/19) Раководителот на Одделението за инспекциски надзор – Инспекторат во Општина Демир Хисар, донесува:

– Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2023 година

– Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2022 година

– Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2021 година

– Годишен план за работа на Одделението за инспекциски надзор – инспекторат за 2020 година 

ЛИСТА ЗА ПРОВЕРКА

– Закон за градење

– Закон за јавна чистота

– Закон за комуналните дејности

– Закон за гробишта и погребални услуги

– Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води

– Закон за комуналните такси

– Закон за таксата за привремен престој

– Закон за даноците на имот

 Закон за пожарникарство 

(PDF – верзија)

ИЗВЕШТАИ 

– Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јануари – јуни, 2020 година

– Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јули – декември, 2020 година

– Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јануари – јуни, 2021 година

– Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јули – декември, 2021 година

– Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јануари – јуни, 2022 година

 Извештај за работа на Одделение инспекторат во Општина Демир Хисар за период јули – декември, 2022 година

Skip to content