Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Одделение за урбанизам,заштита на животната средина и комунални дејности

Раководител: 

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: 

НАДЛЕЖНОСТИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО

урбано и рурално планирање;
-покренува иницијативи и предлози за измени на ДУП;
-прибира и стручно ги обработува иницијативи за измени на ДУП;
-врши уредување на просторот и  уредување на градежно земјиште;
-ги следи состојбите и презема активности  со работи околу заштита и унапредување  на животната средина и природата, заштита на водата, воздухот и земјиштето;
-се грижи за одржување и изградба на локални патишта и улици;
-го организира локалниот јавен превоз;
-се грижи за сообраќајна сигнализација;
се грижиза изградба и одржување на водоводи, одводи и канализација, за отстранување на отпадот, одржување на хигиена, одржување на јавниот пазар и јавни гробишта, уредување на речни корита, одржување на паркови и зеленила и рекреативни површини;
-определување и одржување на јавни паркинзи;
-определување на имиња на улици и куќни броеви;
-изградба и одржување на јавно осветление;
-како и други работи кои  ќе му ги довери Советот и Градоначалникот.
 

ЛИСТА НА УСЛУГИ НА ОДДЕЛЕНИЕТО: https://demirhisar.gov.mk/registar-na-uslugi/

ИЗРАБОТЕНИ ДОКУМЕНТИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА ОДДЕЛЕНИЕТО:

ОДЛУКА

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животнатата средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16 Општина Демир Хисар, на ден 28.01.2022., донесе:

– Oдлука за неспроведување на стратегиска оцена(1)

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена(2)

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена(3)

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена(4)

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

.

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, КП бр. 1460 и КП бр. 1462, за Ко Сопотница, Општина Демир Хисар

(Одлука прифатена од Министерството за животна средина и просторно планирање)

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, КП бр. 4960 и КП бр. 4961, за КО Сопотница, Општина Демир Хисар

(Одлука прифатена од Министерството за животна средина и просторно планирање)

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена, КП бр. 1735/1; КП бр. 1735/2; КП бр. 1737 и КП бр. 1738, за КО Сопотница, Општина Демир Хисар

(Одлука прифатена од Министерството за животна средина и просторно планирање)


ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН – СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 1853 м.в. „ПРЧИ ДОЛ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП 4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

РЕШЕНЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА СТОПАНСКИ И ИНДУСТРИСКИ НАМЕНИ, “ЖЕЛЕЗНИК”, КО СОПОТНИЦА

СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД – НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НАЕ2.1. – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е2.1. – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– Одлука за неспроведување на стратегиска оцена ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е2.1. – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање по однос на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е2.1. – ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ НА ДЕЛ ОД КП 2762/1, м.в. „ПАПРАЃЕ“, КО СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– СООПШТЕНИЕ за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 1853, м.в. „Прчи Дол“, Ко Слепче, Општина Демир Хисар

– СООПШТЕНИЕ за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 и КП 1738, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 И КП 1738, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– СООПШТЕНИЕ за спроведување на Јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана со намена Е1.13, за поставување на фото-напонски панели на земја на КП бр. 4960 и КП бр. 4961, КО Сопотница, Општина Демир Хисар

– УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 4960 И КП 4961, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

– РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА НА Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА НА КП БР. 1460 И КП 1462, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

-ПРОЕКТНА ПРОГРАМА – УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.13, ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1460 И КП 1462, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР СОГЛАСНО ЧЛЕН 99 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ” БР.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 И 99/18): 

ОБЈАВУВА БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА – 24.11.2022 

– БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА 

– БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА Б ИЕД ЗА ГРАНИТ – СЛОЕШТИЦА 

– ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

– ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР СОГЛСАНО ЧЛЕН 107 СТАВ 13 И ЧЛЕН 122 СТАВ 4 ОД ЗАКОНОТО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА (“СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ” БР. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 И 99/18 И “СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РСМ” БР.89/22), ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ОБЈАВУВА:

– ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР ДОНЕСЕ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Б-ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЕЖНО ДРУШТВО ГРАНИТ АД СКОПЈЕ – ПОДРУЖНИЦА СЛОЕШТИЦА ДЕМИР ХИСАР 

– НАЦРТ ВЕРЗИЈА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА ГРАНИТ СЛОЕШТИЦА – ФИНАЛНА, КОНЕЧНА

Skip to content