Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

4 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

Превземи: ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 4“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Повеќе »

3 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

Превземи: ПРОЕКТНА ПРОГРАМАЗАИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНАЕ1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 3“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Повеќе »

2 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

Превземи: ПРОЕКТНА ПРОГРАМАЗАИЗРАБОТКА НАУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИСОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА ДЕЛ ОД К.П.бр.461/2, ДЕЛОД К.П.бр.462, ДЕЛ ОД К.П.бр.463, ДЕЛ ОД К.П.БР.465 И ДЕЛ ОД К.П.бр.466,К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Повеќе »

1 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 – ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

Превземи: ПРОЕКТНА ПРОГРАМАЗАИЗРАБОТКА НАУРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНЗАФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИСОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА К.П.бр.461/1,ДЕЛ ОД К.П.бр.461/2, ДЕЛ ОД К.П.бр.462, ДЕЛ ОД К.П.бр.463, К.П.бр.464, ДЕЛОД К.П.бр.465 И ДЕЛ ОД К.П.бр.466К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Повеќе »
Skip to content