Search
Close this search box.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб КО Жван

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница со бетонски столб (БСТС 10/(20)/0,4 kV), 50 КВА и линиски вод 10(20) kV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија- PLP 4088, со намена

Повеќе »

ОДЛУКА ЗА НЕСПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ КО СУВО ГРЛО

За планскиот документ изработка на Урбанистички План вон населено место КО Суво Грло на градежни парцели КП бр. 359, КП бр. 360, КП бр. 361, КП бр. 363, КП бр. 364, КП бр. 365, КП бр. 366, КП бр.574, КП

Повеќе »

Извештај за имплементација на интегритет 2023 година

– информативна вест 22.1.2024 Во согласност со член 17 алинеја 18 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Службен весник на Република Македонија” бр.12/19), Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) има надлежност да презема активности во

Повеќе »

ДНЕВЕН РЕД ЗА 32-та СЕДНИЦА НА СОВЕТ

Врз основа на член 53  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) донесувам Р Е Ш Е Н И Е за свикување 32-та седница на  Совет на општина Демир

Повеќе »

Соопштение за јавен увид на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план

за формирање на градежна парцела со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани – градби за производство на електрична енергија од обновливи извори (фотонапонски панели кои се градат на земјиште) со моќност до 1MW на КП590 КО Сопотница, Општина

Повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ

За планскиот документ изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела со намена Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани,  во КО Сопотница,  на КП бр. 590, за КО Сопотница Општина Демир Хисар, кој се

Повеќе »

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ

Изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за изградба на столбна трафостаница  со бетонски столб (БСТС 10(20)/0,4КV), 50KBA и линиски вод 10 (20)КV за снабдување со електрична енергија на Базна станица за мобилна телефонија-PLP4088, со намена Е1.8( инфраструктури

Повеќе »

Решение за одобрување проектна програма ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ СЕЛО ЖУРЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Решение за одобрување проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1- Сообраќајни инфраструктури, Е1.1-Јавни патишта со пратечки градби и инсталации, ЗА ИЗГРАДБА НА ДЕЛ ОД СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА СО МОСТ НА РЕКА ЖУРЕШНИЦА КАЈ

Повеќе »

Дневен ред, 29-та седница на Совет на Oпштина Демир Хисар

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа(,,Сл.весник на Р.М”бр.5/02),член 60 од Статутот на Општина Демир Хисар („Сл. гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21), како и член 53 од Деловникот за

Повеќе »
Skip to content